Šukoplam VENT 25-95kW

Kotlovi tipa Šukoplam VENT raspona snage 25-95kW u suštini su modifikovani kotlovi familije Sukoplam LUX 25- 80kW. Ova modifikacija se ogleda u prilagodavanju standardnog kotla za sagorevanje komadnog goriva izrnaste biornase ( pelet, koštice voća, ugljevi granulacije do 8mm ). Sagorevanje zrnaste biomase odvija se potpuno automatizovano.

Kotao je izradjen kao troprornajni sa dve vodom hladjene pregrade i cevnim snopom, sto znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora, pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi, Ložište kotla podeljeno je na dva dela, prednji deo za sagorevanje komadnog čvrstog goriva i zadnji deo sa fluidizacionom komorom za sagorevanje zrnastog materijala. Loženje kotla čvrstim kornadnim gorivom je na srednjim vratima kotla dok ISC loženje kotla zrnastim materijalom vrsi preko puznog transportcra sa bočne strane kotla, Skladistenjc zrnastog materijala vrsi se u dozirnom kosu ispod koga, preko rotacionog dodavaca, puzni transporter uzirna gorivo i odnosi ga ka komori za fluidizaciju. Zapremina dozirog ko[a se radi tako da zadovoIji dnevne potrebe kotla.

Paljenje zrnaste biornase je potpuno automatsko preko elektricnog upaljača. Za sagorevanje zrnastog materijala koristi se isključivo veštacka promaja uz pomoć primarnih ventilatora izabranih tako da obezbede dovoljnu količinu vazduha za sagorevanje i fluidizaciju. Uvedeni vazduh se u komori za fluidizaciju deli na primarni i sekundarni dok se deo vazduha uvodi i u puzni transporter kako bi se sprecio povrat plamena iz zone sagorevanja ka dozirnom košu. Sagorevanje komadnog goriva u prcednjem delu ložišta vrši se preko vazduha koji ulazi na klapnu na donjim vratima a ciju kolicinu reguliše regulator promaje. U ovom slučaju radi samo ventilator dimnih gasova dok su ventilatori primarnog vazduha isključeni.

Ugradnjom taložne komore i ventilatora dimnih gasova kotao se drži u potpritisku te nema rizika od povratka plamena ka dozirnom košu, a ni ka vratima za ručno loženje, a ugradnjorn turbulatora u dimnim cevima pospesuje se stepen iskorišćenja kotla za 7-10%. Nesmetan rad kotla obezbeduje automatika koja na osnovu ulaznih podataka (temperatura vode, dimnih gasova, sobna temperatura, temperatura u tehnološkom procesu) šalje komandu izvršnim organima (ventilator dimnih gasova, ventilator primarnog vazduha, puzni transporter, elektro upaljač) i time odrzava sve zadate pararnetre potrebne za kvalitetno sagorevanje i sto bolji rad kotla. Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim rezimima 110/90°C, kao i 90/70°C sa maksimalnim radnim pritiskom ad 2,5 bar-a. Osiguranje kotla od povisenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugradenim 11a propisano mesto 11a kotlu dok se osiguranje kotla od poviscnih temperatura vrsi ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashladuje kotao.

suko25-1suko25-2

 

Ponuda meseca

ZAVOLITE ZIMU

hotcold

Vrući popusti za dugu i hladnu zimu
posebne pogodnosti za veće količine

Pozovite nas za više informacija!!!

peletline

peleti

Na prodaju bukov pelet BioEnergy Point - obezbedite ga na vreme

Prodavnica 1

LESKOVAC

Rade Žunića bb
(Bojnički put)

tel: 016-234-360
fax: 016-234-361
mob: 064-642-66-99

Prodavnica 2

PROKUPLjE

9. oktobar br. 33

tel: 027-326-661
mob: 064-642-66-51

Sedište firme

LESKOVAC

Rade Žunića bb
(Bojnički put)

tel: 016-234-360
fax: 016-234-361
mob: 064-642-66-99